Zakres działania

W skład Zespołu Szkół Sportowych wchodzą:

– Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Mikołaja 3 – Budynek A, ul. Plac Skrzeka i Wójcika 4 – Budynek B
– V Liceum Ogólnokształcące Sportowe z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego ul. Mikołaja 3 – Budynek A

Baza dydaktyczna szkoły:

– 2 sale sportowe, siłownia, boisko, basen kryty
– 3 pracownie komputerowe
– 2 świetlice szkolne
– Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
– stołówka
– pracownie językowe
– pracownie ogólne
– biblioteki szkolne

Struktura organizacyjna:

Zespół Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich:

– dyrektor szkoły- mgr Bogusław Szopa
– wicedyrektor szkoły- mgr Radosław Szymański
– wicedyrektor szkoły- mgr Katarzyna Duda – Trzcińska
– wicedyrektor szkoły- mgr Joanna Janta

– kierownik administracyjno- gospodarczy- Agata Gądek
– główny księgowy- mgr Elżbieta Buchwald
– koordynator do spraw dostępności- Aneta Suliga
e-mail: suligaa@zss-siemianowice.pl
tel. (32) 220-08-00 w. 42

Liczba miejsc: 912
Liczba oddziałów: 43

Czas pracy: 6:45- 15:50

Podstawa prawna:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI: szkoła założona w 2002 roku
Statut Zespołu Szkół Sportowych (KLIKNIJ)

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach:

Rejestry

1. Rejestr protokołów Rady Pedagogicznej.
2. Rejestr zarządzeń dyrektora.
3. Rejestr skarg i wniosków.
4. Rejestr prowadzonych kontroli.
5. Rejestr wypadków pracowników.
6. Rejestr umów i decyzji dyrektora.
7. Rejestr wypadków uczniów.
8. Rejestr wydanych świadectw.
9. Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych.
10. Rejestr wydanych upoważnień dyrektora.
11. Rejestr wydanych legitymacji uczniów.
12. Rejestr wydanych legitymacji nauczycieli.
13. Rejestr osób sprawdzonych w rejestrze przestępstw na tle seksualnym.

Ewidencje

1. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
2. Ewidencja uczniów i absolwentów.
3. Ewidencja dzieci.
4. Ewidencja czasu pracy.
5. Ewidencja środków trwałych (bilansowa i pozabilansowa).
6. Ewidencja materiałowa.

Archiwum obejmujące:

1. Dzienniki lekcyjne.
2. Arkusze ocen uczniów.
3. Arkusze organizacji.
4. Dokumentacja księgowa i płacowa.
5. Akta osobowe pracowników.
6. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
7. Sprawozdawczość

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Scenariusz ewakuacji

Program wychowawczo – profilaktyczny 2022

Statut 2023_SP8 – teskt_jednolity

Statut 2023_ZSS – tekst jednolity

Statut 2023_VLO – teskt_jednolity